Dokumenty programowe

STATUT 

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Skrzydła” - zwane dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: SIS „Skrzydła”
3. Siedziba Stowarzyszenia i jego organów znajduje się w Ełku.
4. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieoznaczony.
§ 2
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 79, poz 855 ze zm.) oraz na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o Działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zm.)”

 

PROTOKÓŁ 

Protokół z Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ Skrzydła”
10 stycznia 2012 rok
Porządek zebrania
1. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego z działalności stowarzyszenia za rok 2011.
2. Dokonanie zmian w Statucie Stowarzyszenia .
3. Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu.

 

REGULAMIN 

Regulamin Zarządu: I. Postanowienia ogólne
1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes, 2 Wiceprezes, sekretarz, skarbnik.
2. Do kompetencji Zarządu zgodnie z § ….. Statutu należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
2) realizacja celów Stowarzyszenia;
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia;
4) przyjmowanie i wykreślanie członków;
5) sporządzanie planów i budżetów Stowarzyszenia;

 

 

UCHWAŁA

 

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA NR 2/2012
z dnia 10 stycznia 2012
1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia dokonuje się z mian w Statucie SIS „Skrzydła w następującym brzmieniu:
Poprawka nr 1:
§6 Statutu otrzymuje brzmienie:
„ §6
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
a\ zabieranie głosu i wyrażanie swojego stanowiska na forum publicznym;
b\ działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową;
c\ organizowanie szkoleń, konkursów, konferencji;
d\ współpracę z organami administracji publicznej, samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami, kierowanie do nich postulatów;

© 2018 by SIS Skrzydła z Wix.com

Zadzwoń:

+48 87 732 60 50

SIS "SKRZYDŁA"   ul. Prof. W.Szafera 2

19-300 Ełk   Polska

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now